ศธ.กับความคืบหน้าของประชาคมอาเซียน

อีเมล พิมพ์ PDF

          นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย ชั้น ๑ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

          รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มต้นจัดโครงการที่สร้างความตระหนักและการตื่นตัวแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตลอดถึงประชาชนถึงการขับเคลื่อนกระทรวงศึกษาธิการสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยเริ่มจากการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับกรมเจรจาการค้า กระทรวงพาณิชย์ และจัดอบรมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อร่วมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๖ –๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค ที่ผ่านมา

          รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า กระทรวงศึกษาธิการกำหนดจัดงานวันอาเซียน ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันก่อตั้งอาเซียน โดยจะมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ในการเสวนาถึงเตรียมความพร้อมของคนไทย อีกทั้งกิจกรรมการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของความเป็นอาเซียน และผลงานของหน่วยงานราชการที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับอาเซียน

          “หลังจากนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จะร่วมมือกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน แก่ครูที่สอนเกี่ยวกับอาเซียน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน ๘๔ คนทั่วประเทศ โดยกำหนดดำเนินโครงการระหว่างวันที่ ๕ –๗ กันยายน ๒๕๕๔”

          ในขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดทำฐานข้อมูลและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียนผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ชื่อ www.asean.moe.go.th ซึ่งจะเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน และศูนย์รวมงานวิชาการ กิจกรรม อีกทั้งเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในอาเซียน