การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

อีเมล พิมพ์ PDF

นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘” เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

 

นายเฉลียวกล่าวว่า ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนต้องเริ่มเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยต้องส่งเสริมให้คนในประเทศมีความรู้ ความเข้าใจที่ดีต่อภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ลักษณะเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันในตลาดเสรีที่กำลังจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ระบบการศึกษาของไทยต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบรับต่อการเป็นประชาคมอาเซียน โดยเน้นปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นเอกภาพของอาเซียนแก่เยาวชนให้เกิดความสามัคคีและร่วมสร้างความแข็งแกร่งให้ประชาคม นอกจากนั้น ประชาชนของประทศไทยต้องมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่มีความจำเป็นและเป็นภาษาหลักที่ใช้เป็นตัวกลางในการสื่อสารของประชาคมอาเซียน ซึ่งเยาวชนไทยต้องได้รับการปูพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี อีกทั้งต้องมีทักษะที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวกและเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น สิ่งเหล่านี้จะสร้างสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมในการเข้าถึงและแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับเยาวชนไทย

การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้ประชาคมอาเซียน จะส่งผลให้เกิดการเลื่อนไหลของการศึกษา โดยที่ประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางของการศึกษาในอาเซียน โดยมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา ทั้งครูและนักเรียน รวมถึงสื่อการสอนและเทคโนโลยีที่ที่นำมาพัฒนาการศึกษาของประเทศตนเอง ซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยได้มีการดำเนินการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งการเข้าร่วมโครงการส่งนักศึกษาสายอาชีพไปฝึกงานยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อฝึกทักษะและสั่งสมประสบการณ์การทำงานให้นำมาใช้ในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ของตน เองให้พร้อมเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป

ธมกร/ข่าว

วิชัย/ภาพ