ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

อีเมล พิมพ์ PDF

นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.)เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของ สป.โดยคณะทำงานดังกล่าวมีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ และประสานการดำเนินงานกับองค์กรหลักในการจัดกิจกรรม และประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลให้ความรู้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

สป.ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนในกรอบความร่วมมืออาเซียนในภาพรวม เช่น การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้แก่ข้าชการกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา จัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน การจัดโครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติและภูมิภาคเพื่อยกร่างปฏิญญาชะอำ-หัวหินด้านการศึกษา การเปิดตัวโครงการห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติสู่ศูนย์การเรียนรู้ต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ และการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนของ สบย. ทั้ง ๑๓ แห่ง

ที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานในสังกัดของ สป. เร่งดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี ๒๕๕๘ โดยมุ่งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูลของอาเซียนไปสู่กลุ่มเป้าหมายทั้ง ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา กลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ต้องมีความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจในประชาคมอาเซียน พร้อมปรับตัวเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ที่ประชุมได้เสนอให้มีการจัดการประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง โดยเฉพาะเครือข่ายออนไลน์ ซึ่งจะมีการจัดทำเว็บไซต์สำหรับอาเซียน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ศึกษาความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ทั้งนี้สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (สต.)ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือเพื่อแนะนำประชาคมอาเซียนสำหรับประชาชน ทั้งในรูปแบบสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ เพื่อเป็นช่องทางในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลของประชาคมอาเซียน ให้รู้ทันและดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุขบนพื้นฐานของความหลากหลายในอาเซียน

 

ธมกร/ข่าว,กิตติกร/ภาพ

สารนิเทศ สอ. สป