สัมมนาผู้บริหารการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อีเมล พิมพ์ PDF

นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับนางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในงานสัมมนาผู้บริหารการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกันจัดการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และร่วมพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนและประชาชนทั่วไป สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระหว่างวันที่ ๖ –๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยมีผู้บริหารการศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาประมาณ ๓๐๐ คน เข้าร่วมงาน

          “งานในวันนี้ถือเป็นการเปิดตัวกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาคให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ตลอดจนประชาชน ให้เกิดความตระหนักและตื่นตัว เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีแนวทางขยายผลต่อไปยังจังหวัดต่างๆ ใน ๔ ภูมิภาค ตามเขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา(สบย.) ได้แก่ ภาคกลาง ( สบย. ๔ ปทุมธานี และ สบย. ๕ ชลบุรี)  ภาคเหนือ (สบย.๒ พิษณุโลก) ภาคตะวันนอกเฉียงเหนือ (สบย.๙ อุบลราชธานี) และภาคใต้ (สบย.๑๑ สงขลา และ สบย.๑๒ ยะลา) ครอบคลุม ๔๐ จังหวัดในระยะแรก และจะดำเนินการให้ครบทั้ง ๗๗ จังหวัด เพื่อให้บรรลุนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ๑๒ ล้านคน และครูอีก ๕ แสนคน ภายในปี ๒๕๕๕”

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาแรงงานไทยให้มีทักษะและคุณภาพ พร้อมเข้าสู่การแข่งขันในตลาดอาเซียน โดยเริ่มจากการเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อการเรียนสายอาชีพ และสร้างแรงจูงใจต่อการเรียนสายอาชีพมากขึ้น โดยเฉพาะค่าตอบแทน รวมทั้งการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนผลักดันให้แรงงานไทยสามารถแข่งขันและล้ำหน้าประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นอกจากนั้น กระทรวงศึกษาธิการต้องเร่งพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ตลอดจนทักษะด้านเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านให้กับครูและนักเรียน เพื่อรองรับต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี ๒๕๕๘ โดยเฉพาะโรงเรียนมาตรฐานสู่สากล จำนวน ๕๐๐ แห่ง และโรงเรียน สปิริต ออฟ อาเซียน (Spirit of Asian) จำนวน ๕๔ แห่งตามจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะมีการจัดอบรมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของประชาคมอาเซียน และเป็นเครือข่ายในการขยายผลต่อสถานศึกษาอื่นๆต่อไป ทั้งนี้มีแนวทางที่จะขยายโรงเรียนสปิริต ออฟ อาเซียน (Spirit of Asian) ให้เพิ่มอีก ๓๐ แห่ง เป็น ๘๔ แห่ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษาในปี ๒๕๕๔

ธมกร/ข่าว

ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ. สป.