๔ กระทรวงหลัก ผนึกกำลังสร้างความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘

อีเมล พิมพ์ PDF
นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นวิทยากรในการอภิปรายถึงการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ร่วมกับคณะวิทยากรจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องฝึกอบรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทสำคัญในการสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้มีคุณภาพและศักยภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ โดยเริ่มจากการบ่มเพาะการศึกษาตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน
อุดมศึกษา ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยมีความรู้ ทักษะ มีจิตรสาธารณะ คิดเป็น ทำเป็น มีเหตุผล และรู้จัก ารคิดวิเคราะห์ ให้พร้อมดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

รองปลัดกระทวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า การศึกษา ถือเป็นพื้นฐานในการสร้างและผลักดันให้คนไทยมีความรู้
ความเข้าใจในประชาคมอาเซียน ซึ่งการศึกษาจะถูกสอดแทรกเข้าไปในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน
คือ เสาการเมืองและความมั่นคง เสาเศรษฐกิจ และเสาสังคมและวัฒนธรรม โดยการศึกษาจะเป็นฐานในการสร้าง
ความรู้และความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่หลักของประชาคมอาเซียน ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของตนในการเป็น
พลเมืองของประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี ๒๕๕๘

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ในฐานะของผู้สร้างและพัฒนาทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำโครงการต่างๆ ที่เป็นการสร้างความตระหนักและเตรียมพร้อมให้กับเยาวชนสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการสร้างแรงงานที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับต่อการเปิดเสรีทางด้านการค้า การบริการ
การลงทุนและแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเริ่มจากการทำข้อตกลงร่วมกันของสมาชิกอาเซียน
ในการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีใน ๗ วิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร นักสำรวจ นักบัญชี และสถาปนิก ทั้งนี้มีจะครอบคลุมถึงอาชีพการให้บริการด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวอีก ๓๒ สาขา ที่จะถูกนำไป
พิจารณาเพื่อทำความตกลงร่วมกัน”

“ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงต้องเร่งสร้างและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญในสายงาน มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน ตลอดจนเทคโนโลยี ผ่านทางโครงการต่างๆ ที่ได้จัดทำ เช่น โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN)โครงการเครือข่ายสหกิจศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านภาษา โครงการพัฒนาวิชาอาเซียนศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนเอกชน อาชีวศึกษา การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีวศึกษาเทคนิคและวิชาชีพแก่เยาวชน โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนในอาเซียน ตลอดจนการจัดเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับชาติและภูมิภาค “รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดจัดงานวันอาเซียน โดยมีการจัดเสวนาและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิถึงการสร้างความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการเปิดเสรีทางการศึกษา ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
หอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธมกร/ข่าว

กิตติกร/ภาพ

อ่านต่อ .........