บทบาทสตรีกับประชาคมอาเซียน

อีเมล พิมพ์ PDF

        นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรในการสัมมนาวิชาการเรื่อง “สตรีกับการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” เมื่อเร็วๆนี้หอประชุมบ้านมนังคศิลา หอประชุมมนังคศิลา กรุงเทพมหานครรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้พยายามผลักดันวาระการศึกษาเข้าสู่อาเซียน เนื่องจากการรวมกลุ่มของอาเซียนในตอนแรกไม่ได้ให้ความสนใจกับประเด็นการศึกษาเท่าที่ควร ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการได้ผลักดันวาระการศึกษาลงในปฏิญญาหัวหิน เมื่อปี ๒๕๕๒ โดยถูกรวมเข้าในกลุ่มของเสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และส่งผลให้สมาชิกอาเซียนให้ความสำคัญกับการศึกษามากยิ่งขึ้น

         รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า ทุกคนให้ความสำคัญกับการศึกษาของไทย และคาดหวังว่ากระทรวงศึกษาธิการจะเป็นแนวหน้าในการขับเคลื่อนการศึกษาของไทยไปสู่ประชาคมอาเซียน แต่อย่างไรก็ตาม ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างและพัฒนาการศึกษาของไทยไปด้วยกัน ทั้งครอบครัว และครู อาจารย์ ซึ่งที่ผ่านมาก กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมความพร้อมให้คนไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการสร้างความคระหนักรู้และความเข้าใจในอาเซียน โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการถ่ายทอดและให้ความรู้ ทั้งด้านการเปิดเสรีแรงงานและเสรีการศึกษา จึงเป็นหน้าที่สำคัญของหน่วยงานทางการศึกษาในการพัฒนาคนให้มีความรู้และความสามารถ ทักษะทางอาชีพ ภาษา และเทคโนโลยีให้สามารถแข่งขันกับประเทศสมาชิกได้

         รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า นอกจากนั้น คนไทยต้องได้รับการส่งเสริมทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารของประชาคมอาเซียน อีกทั้งการส่งเสริมให้เรียนรู้ภาษาของประเทศสมาชิก เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารและการประกอบอาชีพในอนาคต นอกจากนี้ ต้องส่งเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยีให้กับคนไทย ให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างเครือข่ายสำหรับการติดต่อ แลกเปลี่ยน และหาความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้นักเรียนส่งผลงานเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องประชาคมอาเซียนผ่านทางเว็บไซต์เข้าประกวด เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่คนทั่วไปและฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีแก่ผู้เรียนด้วย

         “ดังนั้น ในฐานะของสตรีต้องมีการเตรียมพร้อมตนเองและสังคมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งในฐานะของสตรีที่เป็นผู้นำและฐานะของแม่ กล่าวคือ ผู้หญิงต้องเป็นผู้นำในการถ่ายทอดความรู้เรื่องอาเซียนให้มากขึ้น โดยอาศัยลักษณะเด่นของผู้หญิงที่มีความอ่อนโยนถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ใต้บังคับบัญชาและลูกหลานในครอบครัว” รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าว

         สำหรับการสัมมนาวิชาการเรื่อง “สตรีกับการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” เป็นการสัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักและสร้างความเข้าใจ สิทธิหน้าที่ บทบาทและศักยภาพของสตรีที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน โดยมี นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นางสาวส่งศรี บุญมา รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายมังกร ธนสารศิลป์ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นวิทยากรร่วมเสวนา ซึ่งมี ผศ.ดร. บุญส่ง ไข่เกษ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินรายการ