สช. จัดประกวดสุนทรพจน์ “อาเซียนก้าวไกล ด้วยใจเป็นหนึ่ง”

อีเมล พิมพ์ PDF

นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณรองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(เลขาธิการกช.) เปิดเผยว่า การที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน (ASEAN  Community : AC ) ในปี๒๕๕๘  การศึกษาได้ถูกกำหนดให้เป็นกลไกหลักในการนำอาเซียนก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศ.ดร.สุชาติ ธาราธำรงเวช) มีนโยบายเพิ่มขีดความสามารถของครู นักเรียน นักศึกษา  เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเน้นการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ จีน รวมถึงภาษาของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเอกชนให้มีความพร้อมในด้านต่างๆ รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงจัดการประกวดสุนทรพจน์ ภายใต้หัวข้อ “อาเซียนก้าวไกลด้วยใจเป็นหนึ่ง” เพื่อกระตุ้นให้โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญในการยกระดับพัฒนาศักยภาพเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเป็นการสร้างเวทีให้กับนักเรียนได้แสดงศักยภาพในมิติด้านองค์ความรู้ ด้านมุมมองความคิด ด้านการแสดงออก แบบร้อยเรียงคำพูดผ่านการกล่าวสุนทรพจน์ นำไปสู่การค้นหานักเรียนตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถโดดเด่นของโรงเรียนเอกชนทั้งในระดับโรงเรียน ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ต่อไป

สำหรับการประกวดสุนทรพจน์ภายใต้หัวข้อ “อาเซียนก้าวไกลด้วยใจเป็นหนึ่ง”เป็นการประกวดสุนทรพจน์๗ ภาษา ๑๓ ประเภท ประกอบด้วย ภาษาไทย อังกฤษ จีน เวียดนาม เขมร พม่า และมลายู ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบ (ระดับม.ต้น – ปวช.) และนักเรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ โดยจะมีการจัดประกวดรอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๙กรกฎาคม ๒๕๕๕ ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลางและภาคตะวันตก (ศูนย์การศึกษานอกสถาบันสุพรรณบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต) ภาคใต้ (โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภาคเหนือ(โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม) ภาคตะวันออก (วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี) และกรุงเทพมหานคร (มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต) ทั้งนี้นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในแต่ละภาษา แต่ละประเภท ในรอบคัดเลือกจะได้เป็นตัวแทนระดับภูมิภาคเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ชิงโล่เกียรติคุณนักเรียนต้นแบบ เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาท และ ๒,๐๐๐ บาท ตามลำดับ ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๐ ๖๗๘ ๖๔๐๓ – ๙ หรือทางเว็บไซต์ www.opec.go.th / www.dusit.ac.th


 

evden eve nakliyatdepolamaevden eveevden eve nakliyat firmalarınakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama uluslararasi evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat sehirler arasi nakliyat