ปลัด ศธ. ร่วมอภิปราย “What can the 2015 ASEAN Integration bring the Well-being of ASEAN People?”

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

ปลัด ศธ. ร่วมอภิปราย “What can the 2015 ASEAN Integration bring the Well-being of ASEAN People?” ณ มหาวิทยาลัยนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดทำโครงการ “Women’s Leaders Program to promote the “Well-being in Asia” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีในเอเชีย และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีที่มีบทบาทในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีในเอเชียและทั่วโลก และเพื่อเป็นการเปิดตัวโครงการดังกล่าว จึงได้มีกำหนดจัดการประชุมนานาชาติ ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน) ได้รับเชิญเป็นผู้อภิปรายในหัวข้อ “What can the 2015 ASEAN Integration bring the Well-being of ASEAN People?” ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 โดยผู้ร่วมอภิปรายในหัวข้อดังกล่าว ประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการระดับสูง นักวิชาการ จากประเทศต่างๆ รวม 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม และพม่า ทั้งนี้ การอภิปรายดังกล่าว มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลกระทบจากการรวมตัวของประชาคมอาเซียน ในปี 2015 ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในด้านต่างๆ อาทิ อาหาร สุขภาพ สิ่งแวดล้อม การศึกษา และสังคม ซึ่งการอภิปรายในส่วนของประเทศไทย เน้นผลกระทบด้านการศึกษา

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า การศึกษาเป็นกุญแจสำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาประเทศ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ปี 2556 เป็นปีแห่งการ "รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา"โดยนโยบายในการขับเคลื่อนคือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่ม การปฏิรูปวิชาชีพครู การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและบริการทางวิชาการ การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน และการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ซึ่งสำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น ประเทศไทยได้ดำเนินยุทธศาสตร์ต่างๆ ในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และให้มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในเชิงลึกการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษภาษาอาเซียนและภาษาต่างประเทศอื่นการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาคและการส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในภาคการศึกษา

****************************************************

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

 

อ่านต่อ .........