หารือความร่วมมือกับ รมช.ศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว

อีเมล พิมพ์ PDF

ศึกษาธิการ –ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กับนายลีตู้ บัวปาว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และคณะ  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร  รมช.ศธ.กล่าวแสดงความยินดีที่ได้รับมอบหมายจาก พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นผู้แทนในการต้อนรับผู้บริหารระดับสูงของ สปป.ลาวในครั้งนี้ พร้อมทั้งกล่าวว่าทั้งไทยและลาวมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด โดยรัฐบาลทั้งสองประเทศให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันมาโดยตลอด

 

 

 

ในส่วนของการดำเนินงานและความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของสองประเทศนั้น มีพัฒนาการด้านการศึกษาที่ก้าวหน้ารวดเร็วมาก มีเยาวชนจำนวนมากได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น คนในชนบทมีโอกาสได้รับการศึกษา มีการพัฒนาครู และยกระดับสถานศึกษาหลายแห่ง เป็นต้น

ทั้งนี้ ทราบว่าการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของ รมช.ศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว และคณะในครั้งนี้ ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับนโยบายด้าน ICT เพื่อการศึกษาและแผนแม่บท ICT เพื่อการศึกษา จึงได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กล่าวถึงการใช้ ICT เพื่อการศึกษาของไทยว่า จะต้องมีการเตรียมความพร้อมของครูผู้สอน เพราะพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย มีความพร้อมในการใช้ ICT ไม่เหมือนกัน เช่น สถานศึกษาในเมืองใหญ่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนได้ แต่สถานศึกษาในเมืองเล็กต้องใช้ดาวเทียม และสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ชายแดนไม่สามารถจะใช้ได้แม้แต่ดาวเทียม ซึ่งเชื่อมั่นว่าในการหารือครั้งนี้จะสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของประเทศไทยกับคณะผู้บริหาร สปป.ลาวได้

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กล่าวด้วยว่ารัฐบาลไทยปัจจุบันให้ความสนใจเรื่องค่านิยม 12 ประการ ซึ่งนักเรียนจะได้รับการพัฒนาความรู้ควบคู่กับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ โดยจะมีการถ่ายทอดไปสู่สถานศึกษาในระดับต่างๆ พร้อมทั้งแสดงความชื่นชมที่ สปป.ลาว ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีไว้เป็นอย่างดีนายลีตู้ บัวปาวกล่าวแสดงความขอบคุณ รมช.ศธ.และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยที่ให้การต้อนรับ รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจ และนำเสนอนโยบายการนำ ICT มาใช้ในการศึกษา เพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของไทยให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการใช้ ICT เพื่อการศึกษามีประโยชน์มาก ไม่เฉพาะการนำมาใช้เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนเท่านั้น แต่รวมถึงการบริหารจัดการ การดำเนินงานที่รวดเร็ว และความสะดวกในการบริหารจัดการบุคลากรซึ่ง สปป.ลาวเพิ่งเริ่มต้นใช้ ICT เพื่อการศึกษา ดังนั้นการหารือครั้งนี้ มีความต้องการที่จะรับทราบบทเรียนและประสบการณ์ของไทยในการใช้ ICT เพื่อการศึกษา เนื่องจากภาษาลาวมีความคล้ายคลึงกับภาษาไทยมาก ทำให้สะดวกต่อการเรียนรู้บทเรียนและประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว

ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว อยู่ในระหว่างดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้มีคุณภาพทัดเทียมประเทศสมาชิกอาเซียน ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก และต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมาก เพราะการศึกษาของลาวยังล้าหลังประเทศในอาเซียนอยู่ เชื่อว่าการหารือในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อลาว เพื่อช่วยในการปรับปรุงนโยบายการใช้ ICT เพื่อการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิรูปการเรียนการสอนต่อไป

โอกาสนี้ นายลีตู้ บัวปาว ได้กล่าวขอบคุณ ศธ.ที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในการแลกเปลี่ยนบทเรียน ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อความก้าวหน้าไปสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในอนาคต ตามวัตถุประสงค์ของการสร้างประชาคมอาเซียน จึงขอให้ ศธ.สนับสนุนและช่วยเหลือลาวในการพัฒนานโยบาย ICT เพื่อการศึกษาและแผนแม่บท ICT เพื่อการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ พร้อมทั้งเสนอให้มีการจัดประชุมผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการของสองประเทศในอนาคตต่อไปด้วยภาพ สำนักงานรัฐมนตรี โดยสถาพร ถาวรสุข

30 กันยายน 2557 - ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานจัดเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว ที่วังสวนผักกาด ถนนพญาไทโดยมี ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน.   นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ รวมทั้งผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของแต่ละองค์กรหลักเข้าร่วม ซึ่งคณะผู้บริหารฯ สปป.ลาว ได้เดินชมวังสวนผักกาด โดยมีวิทยากรของมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ อธิบายประวัติและความเป็นมาของสถานที่ดังกล่าวด้วย

ภาพ สำนักงานรัฐมนตรี โดยสถาพร ถาวรสุข

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

 

อ่านต่อ .........