การวิจัยและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

อีเมล พิมพ์ PDF

การวิจัยและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

RESEARCH AND DEVELOPMENT ON THE ASEAN EDUCATIONAL STRATEGIC PLAN OF THE MINISTRY OF EDUCATION

 

นางสาวนงศิลินี โมสิกะ 

รักษาการในตําแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เรื่อง การวิจัย และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์ของการ วิจัยเพื่อ 1) พัฒนาแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 2) สร้างแนวทาง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 3) ศึกษาผลการดําเนินงาน แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ 4) จัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บ ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การวิเคราะห์เอกสาร การตอบแบบสอบถาม และการประชุมสนทนา กลุ่ม (Focus Group) 

 

ดาวน์โหลดเอกสารวิจัยที่นี่ http://www.asean.moe.go.th/images/File/rd280562.pdf


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2019 เวลา 15:55 น.  

evden eve nakliyatdepolamaevden eveevden eve nakliyat firmalarınakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama uluslararasi evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat sehirler arasi nakliyat