ศธ. จัดสัมมนาครูโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

พิมพ์

        นางศรีวิการ์  เมฆธวัชชัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาด้านการพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาครูโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนทั่วประเทศ โดยมีอธิบดีกรมอาเซียนเปิดการสัมมนา รวมทั้งนางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้

        นางศรีวิการ์ กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการต่างประเทศในการสร้างความพร้อมของครูและนักเรียน เพื่อรองรับต่อการเป็นประชาคมอาเซียนได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในโอกาสนี้ได้การจัดการสัมมนาครูต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียขึ้น ซึ่งมีครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาของโรงเรียนนำร่องเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน(Spirit of ASEAN) ทั้งของรัฐบาลและเอกชน รวมถึงศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมสัมมนา โดยมีเป้าหมายให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน และสามารถถ่ายทอดไปยังนักเรียนและชุมชนได้  

        นางศรีวิการ์ กล่าวต่อว่า ในขณะนี้มีโรงเรียนนำร่องเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) จำนวน ๕๔ แห่ง โดยแบ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ติดกับชายแดนประเทศสมาชิกอาเซียน (Buffer School) จำนวน ๒๔ แห่ง และโรงเรียนประสานสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ (Sister School) จำนวน ๓๐ แห่ง รวมถึงโรงเรียนที่จะบูรณาการความรู้เกี่ยวกับอาเซียนลงในกลุ่มสาระวิชาต่างๆจำนวน ๑๔ แห่ง ซึ่งมีความมุ่งหมายที่จะขยายโรงเรียนสปิริต ออฟ อาเซียน ให้เพิ่มจำนวนเป็น ๘๔ แห่ง ครอบคลุม ๗๗ จังหวัด โดยคัดเลือกจากโรงเรียนที่มีความพร้อมเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประชาคมอาซียน

        นางศรีวิการ์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้มีนักเรียน นักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเรียนที่ประเทศไทยจำนวนมาก แต่คนไทยยังขาดการตื่นตัวและมองข้ามความสำคัญของประชาคมอาเซียน จึงเป็นหน้าที่สำคัญของเครือข่ายที่เข้าร่วมการสัมมนา ต้องทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลและหน่วยประสานงานให้แก่สถานศึกษาด้วยกัน รวมถึงชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความตื่นตัวและพร้อมรับมือต่อประชาคมอาเซียน

ธมกร /ข่าว
กิตติกร/ภาพ