โครงการอาเซียนสัญจร ๔ ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร

พิมพ์

        นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ“อาเซียนสัญจร ๔ ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร” เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

        รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ และสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่–๑๒ และกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ The Nation Group และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย ๑. การจัดนิทรรศการส่วนกลาง ๒. การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนและการแข่งขันเวทีสร้างสรรค์สู่ประชาคมอาเซียน ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ กำหนดพื้นที่แข่งขันเป็น ๔ ภาค ได้แก่ ภาคกลางและกทม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ แบ่งการแข่งขันเป็น ๓ รอบ ได้แก่ รอบแรกแบบออนไลน์ รอบคัดเลือกผู้แทนภาค ๔ ครั้ง และรอบชิงชนะเลิศ ดำเนินการโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.และ The Nation Group ๓. การเสวนาวิชาการ ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย ครูศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหาร ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากรของ สบย.ในแต่ละภูมิภาค ๔ แห่งได้แก่ ภาคกลาง/กทม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้

        รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า การจัดโครงการอาเซียนสัญจร ๔ ภูมิภาคในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน อาทิ ด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง ให้กับเยาวชนไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๐๑๕ พร้อมทั้งทดสอบทักษะภาษาอังกฤษและความรู้วิชาการสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเปิดโอกาสให้ผู้ชมรายการทางโทรทัศน์ ได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้ทั่วไป สำหรับการรับสมัครและคัดเลือกนั้น จะเริ่มรับสมัครระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน ๒๕๕๕ หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.247friend.net

วิชัย/ข่าว/ภาพ
กลุ่มสารนิเทศ/สอ.สป.