การเตรียมความพร้อมของข้าราชการเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

พิมพ์

เตรียมความพร้อมของข้าราชการเมื่อเข้าสู่ข้อตกลงของประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘”ร่วมกับวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วิทยากรจากกระทรวงการต่างประเทศ (กรมอาเซียน) และวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราช พลเรือน (ก.พ.) ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี วันนี้
 

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการเสวนาตอนหนึ่งว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนาการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกที่มีประสิทธิภาพ โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานและทักษะด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมของแรงงานไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน โดยไทยมีบทบาทนำในอาเซียนร่วมกับประเทศอื่นที่มีศักยภาพ

“ในการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนต้องมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการหล่อหลอมให้เด็กตระหนักถึงความเป็นอาเซียนร่วมกัน ซึ่งจะบรรจุหลักสูตรในลักษณะการบูรณาการให้เด็กรู้ซึ้งถึงการเป็นพลเมืองที่ไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทยแต่เป็นพลเมืองของอาเซียนด้วย โดยให้เรียนรู้ถึงสังคมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประเทศสมาชิกที่มีความหลากหลาย ซึ่งเด็กต้องมีทักษะมีกระบวนการคิดมีเจตคติที่ดี มีความรู้ในเรื่องของการเป็นประชาธิปไตยการเป็นพลเมืองในสังคมร่วมกัน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินชีวิต จึงเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการในการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองของอาเซียนและพลเมืองของประชาคมโลกต่อไปอนาคต” รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าว

ศศิพิชญ์/รายงาน
วิชัย/ภาพ
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.