นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ ศธ. เตรียมพร้อมรับมืออาเซียนและน้ำท่วม

พิมพ์

          ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง ซึ่งมี น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้ว่า นายกรัฐมนตรี  ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานต่างๆ เตรียมแผนยุทธศาสตร์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) มีภารกิจที่ต้องเร่งดำเนินการ อาทิ การพัฒนาภาษาอังกฤษใน โรงเรียนและสถาบันการศึกษา การพัฒนาระบบถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งมีมากกว่า ๑๒,๐๐๐ หน่วยกิต เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนระดับอุดมศึกษา ที่ผ่านมาพบว่าหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการของบประมาณเพื่อใช้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๒,๖๐๐ ล้านบาท สำหรับกรอบการศึกษาอาเซียนในการกำหนดทำหลักสูตรแกนกลาง หรือ Asean curriculum source book ใน ๓ ช่วงชั้น คือ ชั้น ป.๑-๖, ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ ให้แล้วเสร็จ และใช้เป็นหลักสูตรของทุกประเทศภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ขณะที่ผลการประชุมรัฐมนตรีศึกษาที่เมืองยอร์กยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบตามที่ประเทศไทยเสนอตัวจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรแกนกลางโดยเน้นความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศ เพื่อให้แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ร่วมกัน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้        

 

ศศิพิชญ์/สรุป
ศุภชัย/ภาพ